Beleidslijnen van het Generaal Kapittel SFIC 31 mei 2013

“Het vuur van het begin”

het vuur van het begin

Inleiding

Onze onderlinge verbondenheid als zusters van deze congregatie en onze band met anderen en met de hele schepping is geworteld in onze eenheid met de levende en liefdevolle God.

Moeder Teresia heeft ons in haar leven en werken onder het motto ‘Ter Liefde Gods’ laten zien hoe wij op een evangelische, franciscaanse wijze warmte, liefde en licht om ons heen kunnen verspreiden.

Dat vuur, dat in haar was, is aan ons doorgegeven en brandt nog steeds in ons. Dit wordt zichtbaar in de stappen die we hebben ondernomen, zoals de oprichting van de Provincie Filippijnen Zuid en, eerder al, de vestiging van de Keniamissie en nu de verplaatsing van de zetel van het Generaal Bestuur.

Wij ademen dat vuur van het begin nog steeds in. Wij proberen door ons leven, werken en bidden “omwille van die liefde van God”, dat vuur brandend te houden en door te geven aan wie wij ook mogen ontmoeten, voor wie wij ons openstellen en aan heel de geschapen werkelijkheid.

Voorafgaand aan dit Generaal Kapittel heeft het generaal bestuur een consultatie gehouden onder alle zusters in de verschillende provincies en de Keniamissie met betrekking tot de toekomstige vestiging van het generalaat en heeft daarbij de volgende criteria gebruikt:

1. dat er in de te kiezen locatie een bestaande SFIC-communiteit aanwezig moet zijn, die als verbinding kan dienen met de locale bevolking, de cultuur, kerk en maatschappij;

2. dat het Generaal Bestuur - uit respect voor de subsidiariteit van de plaatselijke Provincie – niet in hetzelfde gebied (stad of provincie) gevestigd is als het Provinciaal Bestuur;

3. dat, in verband met de wereldwijde economische crisis, de kosten van levensonderhoud in het gekozen gebied laag of gemiddeld zijn en de locatie, met het oog op kostenbesparing bij internationale vergaderingen, dichter bij het merendeel van de Provincies ligt;

4. dat het politieke en religieuze klimaat in het gebied alsmede de regelgeving voor buitenlanders om zich in het land te mogen vestigen, gunstig is.

Het vuur brandt verder in onze provincies en in de Keniamissie waar wij, ieder op onze eigen manier, de franciscaanse spiritualiteit leven en beleven en waar we ernaar streven de spiritualiteit van Moeder Teresia door te geven vanuit dat vuur dat nog steeds in ons brandt.

Als leden van het Generaal kapittel kwamen wij van 15 tot en met 30 mei in Veghel, Nederland, bijeen om ons leven in de Congregatie aan de hand van het thema ‘het vuur van het begin’ te bespreken en beleidslijnen uit te zetten voor de komende vier jaar om zo het vuur brandend te houden.

Het Generaal Bestuur

Overeenkomstig de wens van de zusters die uit de consultatie naar voren is gekomen, heeft het generaal kapittel besloten dat de zetel van het generaal bestuur van de Congregatie wordt verplaatst naar Bangkok, Thailand en wel zo spoedig mogelijk, binnen de eerste zes maanden van de komende bestuursperiode.

In de nieuwe locatie zal zo spoedig mogelijk een communicatienetwerk worden opgezet ten dienste van de gehele Congregatie. In S146c van onze Constituties wordt bepaald, dat de provincies en de Keniamissie het Generaal Bestuur voortdurend op de hoogte zullen houden van wat hun ter harte gaat.
Bovendien zal het Generaal Bestuur een contactpersoon benoemen die de opleiding zal coördineren van de personen die zorg dragen voor de database en de archieven in de provincies en de Keniamissie. De provincies en de Keniamissie zullen ieder hun eigen aandeel in de database onderhouden. De archieven worden geordend en bewaard volgens het systeem dat wordt gebruikt door het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha, waar het erfgoed van de congregatie vanaf haar begin tot aan 1985 wordt bewaard.

Het onroerend goed in Nederland is eigendom van de Nederlandse provincie. Het werk van de SFIC Erfgoedcommissie in de Nederlandse provincie wordt voortgezet door het generaal bestuur in overleg met het Nederlands provinciaal bestuur (Canon 578).

In overeenstemming met S133 c/d zullen de provincies en de Keniamissie hun financiële verslag dat is goedgekeurd door een accountant, aan het Generaal Bestuur zenden. Het Generaal Bestuur zal een analyse en een presentatie voorbereiden aan het Generaal Kapittel.

Het kapittel besluit dat voor het komende kapittel in 2017, het aantal afgevaardigden van de provincies hetzelfde zal zijn als in 2013 (S116).

Aanbevolen wordt het generaal kapittel van 2017 te houden in de Nederlandse Provincie (S122).

De Provincies en de Keniamissie

In de komende vier jaar worden geen nieuwe missies en stichtingen opgericht. Daarentegen zullen de provincies en de Keniamissie er naar streven hun spiritualiteit, gemeenschapsleven en apostolaat te verdiepen om zo het vuur brandend te houden en nieuwe roepingen te verwerven voor onze leefwijze.

De oprichting van nieuwe Provincies kan alleen met toepassing van C103/104 om zo de zusters te begeleiden in overeenstemming met de eigenheid van de provincie.

De Provincies en de Keniamissie zullen hun eigen Provinciale Statuten en Richtlijnen formuleren. Deze zijn onderworpen aan de regels voor goedkeuring (C148.5).

De gekozen vertegenwoordigers van de Keniamissie zullen als toehoorster aanwezig zijn op de provinciale kapittels en de Missieoverste zal als toehoorster aanwezig zijn op het Generaal Kapittel.

Vorming

In de geest van evangelische bekering moet de context, de inhoud en het proces van onze initiële en voortgezette vorming gericht zijn op verinnerlijking om zo te worden tot een levend getuigenis, rekening houdend met interculturaliteit en de effecten van massamedia en globalisatie in de wereld.

In overeenstemming met de verantwoordelijkheden zoals vastgelegd in de Constituties (C19, S20, S21, C36) worden internationale vergaderingen belegd voor de vormingsleidsters die werkzaam zijn in de initiële vorming om zo hun spiritualiteit te verdiepen en hun getuigkracht te versterken. In de komende bestuursperiode wordt ten minste één vergadering belegd.

Slotverklaring

Het 8ste generaal kapittel van onze congregatie besloot haar taak met oprechte dankbaarheid aan Moeder Teresia en de eerste zusters die het vuur in hun harten hebben ontstoken en ons hebben geïnspireerd om verder te gaan als franciscaanse, vrouwelijke religieuzen in de tijd die God ons gegeven heeft, waar we ook geplaatst zijn.

Thailand heeft een rol van betekenis gespeeld in de geschiedenis van onze congregatie. Internationalisatie van de bestuursstructuur kwam rond 1985 aan de orde als gevolg van het verzoek aan ons vanuit Thailand om in dat land dienstbaar te zijn. Dit jaar zal de zetel van het generaal bestuur worden verplaatst naar Thailand.

Honderdnegenenzestig jaar na onze stichting is het vuur van het begin nu vreugdevol ontvangen door alle zusters waar we ook zijn. Voor het generaal bestuur is nu de tijd gekomen om leiding voort te zetten vanuit haar nieuwe locatie met betrekking tot de idealen van religieus leven en missie zoals wij die geërfd hebben van Moeder Teresia en alle zusters die ons zijn voorgegaan.

Dit is de liefde van God die we hebben ontvangen door Jezus Christus en de Heilige Geest. Laat ons, ontstoken door het vuur van Gods liefde, voorwaarts gaan en dit uitstralen naar diegene naar wie we gezonden worden, om Zijn bevrijdende liefde, vrede en onvoorwaardelijke goedheid te verkondigen.

Het 8ste generaal kapittel van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods

Moederhuis, Veghel, Nederland 15 mei – 30 mei 2013

sfic tree

boom